Blog

Jaka kara grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców?

W niniejszym artykule prezentujemy informacje na temat kar, jakie grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca. Kwestie te podlegają regulacji zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kara grzywny dla pracodawcy

Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy jest obciążone karą grzywny. Wysokość kary waha się od 1.000 do 30.000 zł. W przypadku, gdy zostanie dowiedzione, że pracodawca użył swojego wpływu, by nakłonić osobę do nielegalnego wykonywania obowiązków służbowych, zakres grzywny wynosi od 3.000 do 30.000 zł.

Inne wykroczenia podlegające tej samej karze to:

  • doprowadzenie osoby trzeciej do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca, przez np. wprowadzenie w błąd;
  • domaganie się od obcokrajowca korzyści majątkowych za pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

Od 100 do 5.000 zł. zapłaci pracodawca, który nie powiadomił w terminie 7 dni wojewody o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie wydanego oświadczenia.

Dodatkową konsekwencją dla pracodawcy, oprócz kary grzywny, może być odmowa w przyszłości wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Zatem powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy niesie zarówno starty finansowe, jak również obniża zaufanie społeczne do pracodawcy, który dopuścił się wyżej wymienionego czynu.

Konsekwencje dla pracownika

Cudzoziemiec, który podejmuje nielegalnie pracę, również musi liczyć się z konsekwencjami. Obejmują one kary finansowe – grzywnę w wysokości 20 zł – 5 tys. zł. Osoba taka może być również zmuszona do powrotu do swego kraju oraz otrzymać zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres 1 do 3 lat.