Blog

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Złożenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi znacznie przyspiesza i upraszcza procedurę zatrudnienia obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Pracodawca, który planuje skorzystać z tego rozwiązania, powinien mieć na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze fakt, że okres zatrudnienia danej osoby na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po drugie, oferowana praca nie może należeć do zajęć sezonowych w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa lub turystyki (w przeciwnym przypadku wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową).

Główne udogodnienie związane z zatrudnieniem obcokrajowca na podstawie oświadczenia polega na braku konieczności przeprowadzania przez starostę tzw. testu rynku pracy. Innymi słowy, nie dokonuje się weryfikacji, czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone siłami lokalnego rynku pracy na drodze rekrutacji.

Jak skompletować potrzebne dokumenty?

Oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy – osobiście, za pośrednictwem poczty lub online. Komplet wymaganych dokumentów obejmuje, oprócz właściwego oświadczenia, dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy, dla osób fizycznych będzie to kopia dowodu osobistego lub paszportu, dla osób prawnych odpis z KRS. Wymagane jest również oświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Całość uzupełniają dane cudzoziemca, którego planuje się zatrudnić oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 złotych.

Termin rozpatrzenia sprawy

Sprawa zostanie rozpatrzona przez urząd w terminie 7 dni roboczych lub 30 – 60 dni, jeśli wymaga wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Pracodawca odbiera oświadczenie opatrzone pieczątką. W przypadku, gdy oświadczenie rejestruje się przez portal praca.gov.pl, odbiór jest możliwy tylko i wyłącznie przez internet. Wtedy otrzymujemy oświadczenie zaopatrzone podpisem elektronicznym. W dniu podjęcia lub nie podjęcia pracy przez cudzoziemca pracodawca jest zobowiązany do poinformowania PUP o tym fakcie.

Umowa pomiędzy pracodawcą a cudzoziemcem zostaje zawarta na warunkach określonych w oświadczeniu, choć dopuszczalne są zmiany na korzyść osoby zatrudnianej, między innymi wyższa płaca.